tło ZPO Drzycim

Godło
Zespół Placówek Oświatowych
w Drzycimiu

ul. Broniewskiego 2
86-140 Drzycim
zpodrzycim@interia.pl
sekr.zpodrzycim@gmail.com
(052) 33 17 073

Bieżące informacje

Przypominamy !!!!

 

Dzisiaj 15 maja zebranie z rodzicami: 16.00 klasy I - III, 17.00 klasy IV - VIII

 

..............................................................................................................................................................................................

 

FORMULARZE ZGŁOSZENIOWE DO PRZEDSZKOLA I DO SZKOŁY DO POBRANIA DLA OSOBY ZGŁASZAJĄCEJ:

 

Formularz zgłoszenie do przedszkola (tutaj)  - pdf

 

 Formularz zgłoszenia do szkoły (tutaj)  - pdf

 

..............................................................................................................................................................................................

...............................................................................................................................................................................................

 

Informacje bieżące

 

      Zebranie z rodzicami : 10 stycznia dla klas I-III godz. 16.00

                                            dla klas IV -VIII godz. 16.30

 

         Bal karnawałowy : 31 stycznia dla klas 0- IV godz. 9.35 - 11.30

                                                         dla klas V-VIII godz. 12.50 - 15.20

.............................................................................................................................................................................................

 

 

.............................................................................................................................................................................................

 

 INFORMACJA !!!!

 

  Zebranie z rodzicami 25 października dla klas I-III godz.16.00, dla klas IV-VIII godz. 17.00

 

 

.............................................................................................................................................................................................

 

Zebranie dla rodziców !!!

 

15 maja odbędzie się zebranie rodziców - informacje o proponowanych ocenach na II semestr.

 

                   Klasy I-III godz. 16.00

 

                   Klasy IV-VII godz. 17.00

 

.........................................................................................................................................................................

 

Informacje !!!

 

- 27 marca 2018 r. odbędzie się zebranie dla rodziców:

        16.00 klasy I-III

       17.00 klasy IV-VIII

 

- od 29 marca do 3 kwietnia przerwa świąteczna

 

........................................................................................................................................................................

 

Informacje !!!

 

   25 stycznia 2018 r. odbędzie się zebranie dla rodziców - ogólne o godz. 16.00 (przedstawienie jasełkowe, kawiarenka, prace i wytwory dzieci) - zapraszamy !

 - ferie zimowe od 12 do 23 lutego 2018 r.

 - początek II semestru 22 stycznia 2018 r.

 

........................................................................................................................................................................

 

..........................................................................................................................................................................

 

 RADA RODZICÓW

 

Dobrowolna sładka na Radę Rodziców wynosi 25 zł ( za pierwsze i drugie dziecko, za każde następne nie ma opłaty). Wpłatę można dokonywać na konto Rady Rodziców przy ZPO w Drzycimiu:
nr konta: 75 8169 1029 0000 0954 2000 0010
W tytule należy podać imię i nazwisko dziecka oraz klasę.
 

.........................................................................................................................................................................

 

Informacja dla rodziców !!!

 

  Składka na szczoteczki do fluoryzacji : 2,40 zł do 29 września 2017 r.

 

.............................................................................................................................................................................................

 

 Zebranie z rodzicami !

 

Pierwsze zebranie z rodzicami w tym roku szkolnym odbędzie się 14 września o godz. 16.30. Zapraszamy !

 

............................................................................................................................................................................................

 

 

Procedura przyjmowania i rozpatrywania skarg i wniosków

w Zespole Placówek Oświatowych w Drzycimiu

 

Podstawa prawna

1. Ustawa z dn. 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity: Dz.U. z 2000r., nr 98, poz. 1071).

2. Rozporządzenie Rady Ministrów z dn. 8 stycznia 2002r. w sprawie organizacji przyjmowania i rozpatrywania skarg i wniosków (Dz. U. z 2002r., nr 5, poz. 46).

 

Rozdział I

Przyjmowanie i rejestrowanie skarg i wniosków

1. W szkole wnoszący skargi i wnioski przyjmowani są przez:

a)   dyrektora - codziennie w godzinach pracy,

b)   wicedyrektora - codziennie w godzinach pracy,

c) wychowawców klas, w godzinach ich pracy ale na przerwach międzylekcyjnych , nie zakłócając ich obowiązków pracowniczych oraz w terminach zgodnych z harmonogramem spotkań z rodzicami,

d)   pedagoga szkoły - codziennie w godzinach pracy,

2. Na tablicy ogłoszeń dla rodziców umieszczona jest informacja dotycząca czasu przyjmowania skarg i wniosków.

3. Skargi i wnioski mogą być wnoszone pisemnie, za pomocą poczty elektronicznej, telefaksu , a także ustnie do protokołu.

3.1. W razie zgłoszenia skargi lub wniosku ustnie, przyjmujący zgłoszenie sporządza protokół, który podpisują wnoszący skargę lub wniosek i przyjmujący.

3.2. W protokole zamieszcza się : datę przyjęcia skargi lub wniosku, imię i nazwisko / nazwę / i adres zgłaszającego i zwięzły opis sprawy.

3.3. Przyjmujący skargi lub wnioski na żądanie wnoszącego wydaje pisemne potwierdzenie zgłoszenia.

4. Pracownik szkoły, który otrzymał skargę dotyczącą jego działalności, obowiązany jest przekazać ją niezwłocznie dyrektorowi.

5. Rejestr skarg i wniosków prowadzi sekretarz szkoły.

6. Skargi i wnioski przekazane przez redakcje prasowe, radiowe i telewizyjne oraz organizacje społeczne podlegają rozpatrzeniu i załatwieniu w takim samym trybie, jak skargi i wnioski osób fizycznych i prawnych.

7. Do rejestru wpisuje się także skargi i wnioski, które nie zawierają imienia i nazwiska (nazwy) oraz adresu wnoszącego - anonimy.

8. Do rejestru nie wpisuje się pism skierowanych do wiadomości szkoły.

 

Rozdział II

Kwalifikowanie skarg i wniosków

1. Kwalifikowania spraw jako skargi lub wniosku dokonuje dyrektor.

2. Każda sprawa zakwalifikowana przez dyrektora jako skarga lub wniosek wpisywana jest do rejestru skarg i wniosków.

2.1. Skargi/wnioski anonimowe po dokonaniu rejestracji pozostają bez rozpoznania.

2.2. Skargi/wnioski bez tytułu klasyfikuje się jako interwencję , o czym powiadamia się wnoszącego.

3. Jeśli z treści skargi lub wniosku nie można ustalić ich przedmiotu, dyrektor wzywa wnoszącego do złożenia , w terminie 7 dni od otrzymania wezwania, wyjaśnienia lub uzupełnienia , z pouczeniem, że nie usunięcie braków spowoduje pozostawienie skargi lub wniosku bez rozpoznania .

4. Skargi/wnioski, które nie należą do kompetencji szkoły, należy zarejestrować, następnie przesłać do wnoszącego ze wskazaniem właściwego organu.

5. Skargi/wnioski, które dotyczą kilku spraw podlegających rozpatrzeniu przez różne organy, organ do którego wniesiono skargę lub wniosek , rozpatruje sprawy należące d o jego kompetencji, a pozostałe przekazuje niezwłocznie- nie później niż w terminie 7 dni „ właściwym organom przesyłając odpis skargi lub wniosku i zawiadamia o tym równocześnie wnoszącego skargę lub wniosek.

 

Rozdział III

Rozpatrywanie skarg i wniosków

1. Skargi/wnioski rozpatruje dyrektor szkoły lub osoba przez niego upoważniona.

1.1. Skargi i wnioski odnoszące się do pracy dyrektora są przekazywane w terminie 7 dni od daty wpływu do organu prowadzącego zespół lub do organu nadzoru pedagogicznego.

1.2 Skarga dotycząca określonej osoby nie może być przekazana do rozpatrzenia tej osobie ani osobie wobec której pozostaje ona w stosunku nadrzędności służbowej.

2. Z wyjaśnienia skargi/wniosku sporządza się następującą dokumentację:

a)  oryginał skargi/wniosku,

b) notatkę służbową informującą o sposobie załatwienia skargi/wniosku i wynikach postępowania wyjaśniającego, (punkt 3)

c)  materiały pomocnicze zebrane w trakcie wyjaśniania skargi/wniosku, (oświadczenia , opinie, kserokopie dokumentów),

d) odpowiedź do wnoszącego, w której został powiadomiony o sposobie rozstrzygnięcia sprawy wraz z urzędowo potwierdzonym jej wysłaniem,

e) pismo dyrektora z wydanymi zaleceniami - jeśli sprawa tego wymaga,

f)  pismo organu prowadzącego lub nadzoru pedagogicznego —jeśli sprawa tego wymaga.

3. Odpowiedź do wnoszącego winna zawierać:

a)   oznaczenie organu, od którego pochodzi,

b)  wyczerpującą informację o sposobie załatwienia sprawy z odniesieniem się do wszystkich zarzutów/wniosków zawartych w skardze/wniosku,

c)   faktyczne i prawne ( z podaniem podstawy prawnej ) uzasadnienie, jeżeli skarga/wniosek została załatwiona odmownie,

d)  imię i nazwisko osoby rozpatrującej skargę.

4. Pełna dokumentacja po zakończeniu sprawy przechowywana jest w sekretariacie szkoły .

5. Za jakość i prawidłowe wykonanie , załatwienie skargi/wniosku odpowiadają osoby upoważnione przez dyrektora .

6. Kontrolę nad realizacją rozpatrywania skarg/ wniosków sprawuje dyrektor Zespołu Placówek Oświatowych w Drzycimiu.

7. Dyrektor jako organ właściwy do rozpatrywania skarg i wniosków wydaje polecenia i decyzje , w celu usunięcia stwierdzonych uchybień oraz przyczyn ich powstania.

 

Rozdział IV

Terminy rozpatrywania skarg i wniosków

1. Do 1-ego miesiąca , jeśli wszczyna się postępowanie wyjaśniające.

1.1 Do 1—ego miesiąca w postępowaniu odwoławczym (od dnia otrzymania odwołania ).

2. Do dwóch miesięcy , jeśli skarga lub wniosek jest szczególnie skomplikowany.

3. Do 7 dni należy:

a) zwrócić skargę/wniosek wnoszącemu ze wskazaniem właściwego organu , jeśli skarga/wniosek została skierowana do niewłaściwego organu,

b) przesłać informację do wnoszącego o przesunięciu terminu załatwienia skargi/wniosku z podaniem powodu przesunięcia , jeśli nie ma możliwości ich załatwienia w określonym terminie,

c) zwrócić się do osoby wnoszącej o przesłanie dodatkowych informacji dotyczących skargi/wniosku,

d) udzielić odpowiedzi w przypadku ponowienia skargi/wniosku, w której brak jest wskazania nowych okoliczności sprawy.

4. Termin uważa się za zachowany, jeśli przed jego upłynięciem nadano pismo w polskiej placówce pocztowej.

 

Rozdział V

Tryb odwoławczy

Od decyzji dyrektora każdy ma prawo w ciągu 14 dni odwołać się do organu prowadzącego w Drzycimiu lub Kuratorium Oświaty w Bydgoszczy.

 

 
Wracaj
Projekt i wykonanie: Martin Wnęk