06/05/2023

Europejski Dzień Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego

Zapraszam do konkursu plastycznego dzieci i młodzież, którego motywem przewodnim będzie hasło: „Jestem bezpiecznym uczestnikiem ruchu drogowego”.

 

Technika wykonania – dowolna, można zatem posłużyć się kredkami, farbami, pastelami itp. Mogą to być rysunki, obrazy, wycinanki oraz inne formy plastyczne.

Rozmiar formatu A4 lub A3.


Konkurs podzielony jest na kategorie wiekowe: Klasy I – III, klasy IV – VI oraz klasy VII – VIII.

 

Na zgłoszenia czekamy do 31 maja br. 
Prace oceni komisja konkursowa, a trzy najlepsze w każdej grupie wiekowej zostaną nagrodzone.

Prace można składać u wychowawcy, muszą być opisane: imię i nazwisko oraz klasa.

 

 

REGULAMIN KONKURSU PLASTYCZNEGO

Europejski Dzień Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego

 

  1. Tematem Konkursu jest hasło: „Jestem bezpiecznym uczestnikiem ruchu drogowego”.

 

  1. Celami Konkursu są:

1) popularyzowanie i utrwalanie wiedzy z zakresu bezpieczeństwa w ruchu drogowym;

2) kreatywne uczestnictwo dzieci i młodzieży w wydarzeniach związanych z promowaniem bezpieczeństwa w ruchu drogowym;

3) rozwijanie kreatywności, uzdolnień plastycznych, wrażliwości artystycznej dzieci i młodzieży;

4) promowanie osiągnięć dzieci i młodzieży uzdolnionych plastycznie.

 

    Konkurs jest skierowany do dzieci i młodzieży w następujących przedziałach wiekowych:

             klasy I-III,  klasy IV-VI,   klasy VII-VIII.

    W Konkursie przewidziano nagrody rzeczowe – dla 3 Uczestników w każdej kategorii  wiekowej.

     Warunkiem udziału w Konkursie jest przekazanie pracy do wychowawcy  do 31 maja 2023 r.  Niedotrzymanie terminu przewidzianego powyżej skutkuje wykluczeniem pracy z Konkursu.

     Zadaniem Uczestnika Konkursu jest samodzielne wykonanie pracy plastycznej w formie plakatu, zwanej dalej „pracą”, która będzie nawiązywała do tematu Konkursu „Jestem bezpiecznym uczestnikiem ruchu drogowego”.

     Każdy Uczestnik może zgłosić do Konkursu jedną pracę. Tematyka prac powinna być ściśle związana z celami Konkursu.

     Prace mogą być wykonane dowolną techniką plastyczną (np. ołówek, kredka, farby plakatowe, akwarela, tempera, pastele suche, pastele olejne, collage). Do Konkursu dopuszcza się wyłącznie formy plastyczne płaskie. Organizator nie dopuszcza prac wykonanych techniką komputerową. Rozmiar pracy : format A4 lub A3.