Patron ZPO


Od 1 września 2003 r. istnieje ZPO, w skład którego wchodzi Publiczne Przedszkole. Wychowujemy dbając o wszechstronny rozwój dzieci emocjonalny, intelektualny, fizyczny i społeczny. Naszym głównym celem jest wspomaganie i ukierunkowanie rozwoju dziecka zgodnie z jego wrodzonym potencjałem i możliwościami w relacjach ze  środowiskiem społeczno – kulturowym i przyrodniczym. Rozwijamy postawy twórcze u dzieci: stosujemy aktywne metody pracy, umożliwiamy kontakt ze sztuką, tworzymy indywidualne warunki rozwoju, wyrabiamy u dzieci chęć poszukiwania własnej drogi w myśleniu i działaniu, wzmacniamy mocne strony dzieci, rozwijamy ich talenty, wzmacniamy rodzinne więzi i włączamy rodziców do procesu wychowawczego. Od 1 września 2015 r. Zespół Placówek Oświatowych otrzymał swojego patrona: Janusza Korczaka.