Bezpieczeństwo


  1. Procedura ewakuacji w przypadku zagrożeń - pdf

  2. Anonimowa skrzynka na sygnały - pdf

  3. Procedura postępowania w przypadku zgrożenia - pdf

  4. Procedura współpracy z rodzicam - pdf

  5. Procedura przyjmowania i składania skarg i wniosków - pdf

  6. Regulamin przerw i pełnienia dyżurów - pdf

  7. Regulamin zachowania w klasopracowniach - pdf

  8. Regulamin świetlicy - pdf

  9. Regulamin stołówki - pdf

  10.Regulamin biblioteki - pdf

  11. Procedura postępowania w sytuacji problemowego zachowania dziecka - pdf 

  12. Zapewnienie bezpieczeństwa dzieciom - pdf

  13. Procedura postępowania w razie wypadku - pdf

  14. Procedura postępowania wobec dzieci zdolnych - pdf

  15. Procedura w wypadku zaniedbywań i krzywdzenia dzieci przez rodziców - pdf

  16. Procedura postępowania w wypadku cyberprzemocy - pdf

  17. Procedura ochrony nauczyciela - pdf

  18. Procedura postępowania wobec dziecka uczhylającego się od nauki - pdf

  19. Pismo MEN w zakresie profilaktyki zdrowotnej - pdf

  20. Instrukcja mycia rąk - pdf